Aktualności serwisu - archiwalne wpisy

Data wpisu: 2018-12-20 14:27
W tej chwili zesp???? ITS przygotowuje VI ju?? rozgrywk? Okrutnego ??wiata Starej Wa??ni wersji 4. Planowany start rozgrywki jest na 11.01.2019 roku. Zapraszamy!

Data wpisu: 2018-11-05 19:13
V edycja wystartowa??a Okrutnego ??wiata Starej Wa??ni wersji IV! Zapraszamy! Pocz?tek rozgrywki 4.11.2018 godzina 20:00 (niedziela). Rozgrywka zako??czy si? RAGNAROKIEM - automatycznymi bitwami w systemie pucharowym prowadzonymi przez Demony. Dat? RAGNAROKU wyznaczy ten W??adca, kt??ry zdob?dzie jako pierwszy status Jarla/Kniazia/Chana. Przewidziane w V edycji s? dwie nagrody g????wne: pierwsza za zwyci?stwo na Polach Ragnaroku, druga za zgromadzenie najwi?kszej ilo??ci punkt??w gospodarczych (studnie nie licz? si? do punktacji gospodarczej).

Data wpisu: 2018-10-27 18:04
Stara Wa???? wspiera zawodnika Rycerskiej Kadry Polski. Dodana zosta??a nowa grafika Mietka z dzielnym owym Rycerzem. Za?? 4.11.2018 o godzinie 20:00 (niedziela) wystartuje V edycja Okrutnego ??wiata Starej Wa??ni wersji IV. Zapraszamy.

Data wpisu: 2017-12-02 16:08
Pierwsza rozgrywka Okrutnego ??wiata Starej Wa??ni www.starawasn.com wersji 4.00 - wystartowa??a. Mietek zaprasza do gry :)

Data wpisu: 2017-09-07 21:25
Mietek zacz??? nadawa? na twitter.com

Data wpisu: 2016-07-21 08:27
Mietek zaprasza do wpisania adresu serwisu www do Bazy Link??w.

Data wpisu: 2016-04-02 21:06
Mietek przyspiesza i doda?? do programu mo??liwo??? walidowania serwisu w Google Speed.

Data wpisu: 2016-03-19 18:16
Dodany zosta?? nowy mechanizm dotycz?cy automatycznej walidacji. Teraz mo??na ju?? samemu walidowa? swoje serwisy www. Mechanizm w osi czasu b?dzie doskonalony.

Data wpisu: 2016-02-17 10:33
Dodana zosta??a mo??liwo??? aby u??ytkownik m??g?? decydowa? sam czy znacznik kolejno??ci bajt??w (byte order mark - BOM) by?? usuni?ty czy te?? nie.

Data wpisu: 2015-12-25 11:01
??yczymy wszystkim radosnych i zdrowych ??wi?t. A tym kt??rym si? nudzi? b?dzie, polecamy gr? tekstow? o charakterze strategicznym na przegl?dark?. Niestety gra owa nie jest jeszcze dopasowa?? do urz?dze?? mobilnych.
Ale to ju?? nie d??ugo!

Data wpisu: 2015-12-20 18:27
Serwis www.privplanet.com, kt??ry zosta?? wiele lat temu zaprojektowany statycznie na monitor, zosta?? dopasowany nie trac?c wygl?du pierwotnego do urz?dze?? mobilnych. Po co zmienia? swoje serwisy na brzydkie straszyd??a, jak mo??na to co stare i ??adne odnowi?.

Data wpisu: 2015-11-07 11:19
Do autorskiego programu zarz?dzaj?cego zasobami serwisu www dodany zosta?? mechanizm pozwalaj?cy grupowa? witryny w blokach. Dodatkowo dodany zosta?? automatyczny edytor podpisu zdj?? i grafik w formacie *.jpg.

Data wpisu: 2015-10-07 16:35
Do autorskiego programu zarz?dzaj?cego zasobami serwisu www dodany zosta?? mechanizm pozwalaj?cy automatycznie optymalizowa? pliki formatu *.jpg za pomoc? metody jpegtran - zalecan? przez Google Developer.

Data wpisu: 2015-09-29 15:16
Przebudowana zosta??a ca??kowicie witryna www.intechspiration.com.
Utworzony zosta?? profil na Facebook-u. Adres: https://www.facebook.com/intechspiration
Zapraszamy!

Data wpisu: 2015-06-19 20:48
Wie??ci ze starej Wa??ni:
Stw??rz land z siln? gospodarczo stolic? i z dodatkowymi w??o??ciami.
Powo??aj siln? armi?, zwo??aj sojusznik??w i wyrusz na podb??j!
Pokonaj wszystkich swoich wrog??w!
Sta?? si? W??adc?, kt??ry wpisze si? w karty Okrutnego ??wiata Starej Wa??ni!
W??a??nie wystartowa??a kolejna rozgrywka! Zapraszamy do gry.

Data wpisu: 2015-02-02 20:47
Przypominamy o nowej us??udze dotycz?cej chmury.

Wie??ci ze starej Wa??ni:
Zatem wystartowa??a kolejna rozgrywka w okrutnym ??wiecie Starej Wa??ni.
Tradycyjnie nagrodzony zostanie gracz, kt??ry zdob?dzie jako pierwszy status Konung-a/Wojewody/Chan-a, i drugi gracz, kt??ry b?dzie posiada?? najwi?cej punkt??w gospodarczych na koniec RAGNAROKU!
Zapraszamy do gry i nieprzespanych nocy!

Data wpisu: 2015-01-18 21:34
Wie??ci ze Starej Wa??ni:
RAGNAROK zako??czony!
DEMONY opu??ci??y okrutny ??wiat Starej Wa??ni!
Rozgrywka zamkni?ta!

ZWYCI?ZC? GOSPODARCZYM wersji gry 3.46-3.47 zosta??
Thorlof Berastarksson (Skandynawowie) z liczb? zebranych punkt??w: 16015!
GRATULACJE!

Przypomnimy, ??e zwyci?zc? wersji gry 3.46-3.47 zdobywaj?c jako pierwszy tytu?? Chana zosta?? HANA (Mongo??owie)!
GRATULACJE!

ZAPRASZAMY do kolejnej rozgrywki 02.02.2015 (poniedzia??ek) start o godzinie 20:00.

Poni??ej statystyki i informacje o zako??czonej rozgrywce.
Zestawienie gospodarcze, wersja gry 3.46 - 3.47:
1. Thorlof Berastarksson (Skandynawowie) Liczba zebranych punkt??w: 16015
2. Wilczy demon (S??owianie) Liczba zebranych punkt??w: 15164
3. Hana (Mongo??owie) Liczba zebranych punkt??w: 14515
4. Stary Wylenia??y Wilk (S??owianie) Liczba zebranych punkt??w: 5167
5. Ansgar (S??owianie) Liczba zebranych punkt??w: 3708
6. balor (Skandynawowie) Liczba zebranych punkt??w: 3039
7. Mondzio?? (Mongo??owie) Liczba zebranych punkt??w: 2914
8. Coltgiv (S??owianie) Liczba zebranych punkt??w: 2517
9. Suliwoj (S??owianie) Liczba zebranych punkt??w: 2430
10. Dro??ko (S??owianie) Liczba zebranych punkt??w: 2424

Zestawienie narod??w:
Limit max: 300 (Skandynawowie+S??owianie+Mongo??owie)
Liczba W??adc??w: 61 (Skandynawowie+S??owianie+Mongo??owie)
Skandynawowie: 100/22
S??owianie: 100/29
Mongo??owie: 100/10
Suma punkt??w gospodarczych na poszczeg??lne narody bez kont admina (61 - 3):
Skandynawowie: 21047
S??owianie: 33237
Mongo??owie: 19576
Liczby mieszka??c??w ??wiata Starej Wa??ni bez kont admina (61 - 3): 43720
Skandynawowie: 16616
S??owianie: 17131
Mongo??owie: 9973
Liczba W??adc??w (kont) globalnie aktywnych i usuni?tych: 74
Liczba wypraw globalnie: 13467

TOP sojusz??w:
1. Wojowie Welesa
Liczba zebranych punkt??w: 24214
Liczba cz??onk??w: 7
2. T?pe M??oty
Liczba zebranych punkt??w: 20968
Liczba cz??onk??w: 7
3. Mongo??y zwyci?skie
Liczba zebranych punkt??w: 19481
Liczba cz??onk??w: 7
4. ?owcy z bagien
Liczba zebranych punkt??w: 113
Liczba cz??onk??w: 1
5. Ja?wingowie
Liczba zebranych punkt??w: 2
Liczba cz??onk??w: 1

Zapraszam na oficjaln? stron? Starej Wa??ni na Facebook-u, zach?cam do wpisania si? na list? Newsletter-a i do???czenia do forum za??o??onego przez spo??eczno??? graczy www.starawasn.jun.pl.

P.S. Moim zdaniem by??a to najlepsza rozgrywka pe??na emocji i nieprzespanych nocy. GRATULUJE wszystkim, kt??rzy wytrwali do ko??ca!

Data wpisu: 2015-01-13 13:01
Poni??ej informacja o nowej us??udze ITS.

Oferujemy p??atn? us??ug? dotycz?c? przechowywania plik??w na serwerze wirtualnym, kt??ra nie b?dzie w ??aden spos??b:
- wykorzystywa? danych osobowych klienta do cel??w marketingowych;
- wymusza? otrzymywanie powiadomie?? o nowo??ciach;
- zmienia? prawa autorskie do plik??w graficznych czy te?? muzycznych;
- itd.

Operator us??ugi zobowi?zuje si? r??wnie?? do utrzymania:
- braku limitu dotycz?cego transferu;
- do??o??ymy wszelkich stara?? aby po zako??czeniu us??ugi (np. z powodu braku op??aty za kolejny rok)
pliki by??y nadal przechowywane bez dost?pu do nich.
Po wznowieniu op??aty pliki zostan? ponownie udost?pnione klientowi.

Poni??ej metody przesy??ania plik??w do wyboru:
- chmura;
- FTP;
- WebDAV;
- za pomoc? przegl?darki.

Wszelkie pytania dotycz?ce us??ugi prosz? kierowa? na adres poczty elektronicznej biuro@intechspiration.com

Wie??ci ze Starej Wa??ni:
Mamy wy??onionego pierwszego zwyci?zc? rozgrywki.
Gratulujemy Hanie!
W tej chwili trwa RAGNAROK i walka o drugie zwyci?stwo.
Zapraszamy do gry!

Zapraszam na oficjaln? stron? Starej Wa??ni na Facebook-u i zach?cam do wpisania si? na list? Newsletter-a.

Data wpisu: 2014-12-29 09:54
Przeredagowany zosta?? ca??kowicie serwis www.intechspiration.com.
Dodane zosta??y nowe us??ugi.

Wie??ci ze Starej Wa??ni: trwa wojna mi?dzy narodami.
To ju?? 33 dzie?? wojen i nadal nie ma zwyci?zcy.
Wszystkie trzy narody dzielnie walcz? o dominacj? w okrutnym ??wiecie Starej Wa??ni.
Zapraszamy do gry!

Zapraszam na oficjaln? stron? Starej Wa??ni na Facebook-u i zach?cam do wpisania si? na list? Newsletter-a.

Data wpisu: 2014-08-29 20:13
Mam zaszczyt poinformowa?, ??e dzisiaj o godzinie 20:00 (pi?tek 29.08.2014) wystartowa??a jesienna rozgrywka okrutnego ??wiata Starej Wa??ni.

W jesiennej rozgrywce b?dzie wy??onionych dw??ch zwyci?zc??w. Pierwszy zwyci?zca to ten gracz, kt??ry zdob?dzie jako pierwszy Imperatora Zniszczenia, drugi za?? to ten kt??ry zdob?dzie najwi?cej punkt??w gospodarczych po zamkni?ciu rozgrywki. Oczywi??cie je??li najwi?cej punkt??w b?dzie mia?? Imperator, to do nagrody b?dzie liczony kolejny gracz.

Zapraszamy do gry!

Zapraszam na oficjaln? stron? Starej Wa??ni na Facebook-u i zach?cam do wpisania si? na list? Newsletter-a.

Autorami poni??szej grafiki na podstawie szkicu wykonanego przez Andrzeja Tomaszuka (lovedraw.com.pl), s?: Balans Studio Projekt (skandynawski stra??nik) i Joanka ?ukaszewicz Kreomania (mongolski stra??nik).

Data wpisu: 2014-06-18 21:42
Wystartowa??a kolejna letnia rozgrywka gry strategicznej Stara Wa???? (www.starawasn.com). W letniej rozgrywce wy??oniony zostanie jeden zwyci?zca, kt??ry otrzyma tytu?? Imperatora.

W grze zawarte mamy elementy:
- strategiczne (bitwy)
- ekonomiczne (rozbudowa osad, grod??w lub klan??w Mongolskich)
- stare wierzenia (??wi?tynie, ofiary i magiczne przedmioty)
- historyczne (warto??ci bojowe woj??w i charakter budynk??w s? oparte na ??r??d??ach historycznych)
- Wysoki poziom reali??w historycznych z oryginalnym nazewnictwem

Przewidziany czas rozgrywki to oko??o 2-3 miesi?ce. Gra nie posiada kont PREMIUM, za?? has??o przewodnie to: niech wygra lepszy! A nie ten co ma zasobniejszy portfel.

Zapraszamy do gry!

Wi?cej informacji o rozgrywce znajduje si? w Nowo??ciach Gry (www.starawasn.com) i na Facebook-u (https://www.facebook.com/StaraWasn).

Data wpisu: 2014-01-19 17:13
Wystartowa??a kolejna zimowa rozgrywka gry strategicznej Stara Wa???? (www.starawasn.com). W zimowej rozgrywce wy??oniony zostanie jeden zwyci?zca, kt??ry otrzyma tytu?? Imperatora.
Zapraszamy do gry.

Wi?cej informacji o rozgrywce znajduje si? w Nowo??ciach Gry i na Facebook-u (https://www.facebook.com/StaraWasn).

Data wpisu: 2013-10-01 21:08
Dzisiaj o godzinie 20:00 (wtorek) 01.10.2013 wystartowa??a jesienna rozgrywka gry strategicznej Stara Wa???? (www.starawasn.com). Zamkni?cie rozgrywki planowane jest na 20.12.2013 (pi?tek) o godzinie 20:00.
Tym razem wy??onionych b?dzie a?? trzech zwyci?zc??w rozgrywki.
Po jednym na jeden nar??d.

Wi?cej informacji o rozgrywce znajduje si? w Nowo??ciach Gry i na Facebook-u (https://www.facebook.com/StaraWasn).

Data wpisu: 2013-03-02 14:10
Zapraszamy do wiosennej rozgrywki Starej Wa??ni (www.starawasn.com), kt??ra wystartuje: w najbli??szy poniedzia??ek 4.03.2012 o godzinie 20:00.
Zamkni?cie wiosennej rozgrywki planowana jest na: 29.05.2013 (??roda) o godzinie 20:00.

Data wpisu: 2012-10-22 19:02
Zwyci?zc? konkursu dotycz?cego nowych Twoich zada?? ... zosta??a Mirja. GRATULACJE! Nagrod? jest ksi???ka autorstwa Andrzeja Sapkowskiego pod tytu??em: Wied??min Ostatnie ??yczenie.

Dodana zosta??a nowa witryna -esklep- na stronie www.intechspiration.com. Do tabeli z ofert? cenow? dotycz?c? PA (Panelu Administracyjnego) dodany zosta?? wiersz dotycz?cy eSklep-u wersji profesjonalnej. Oferta cenowa jest darmowa je??li jest ju?? wykupiony i utrzymywany PA (Panel Administracyjny).

Data wpisu: 2012-10-12 14:58
Nagrod? za zwyci?stwo w rozgrywce letniej Starej Wa??ni Wersja gry: 3.21 - 3.22, kt??r? wygra?? Thorlof Berastarksson jest ksi???ka autorstwa Andrzeja Sapkowskiego pod tytu??em: Wied??min Ostatnie ??yczenie.

Wraz z rozpocz?ciem nowej wersji gry 3.26 rozgrywki jesiennej ??wiata Starej Wa??ni, wystartowa?? konkurs dotycz?cy nowych Twoich zada??. Nagrod? za najciekawsz? propozycj? dotycz?c? Twoich zada?? b?dzie ksi???ka autorstwa Andrzeja Sapkowskiego pod tytu??em: Wied??min Ostatnie ??yczenie. Zamkni?cie konkursu 19.10.2012.

Dodana zosta??a nowa witryna -esklep- na stronie www.intechspiration.com. Do tabeli z ofert? cenow? dotycz?c? PA (Panelu Administracyjnego) dodany zosta?? wiersz dotycz?cy eSklep-u wersji profesjonalnej. Oferta cenowa jest darmowa je??li jest ju?? wykupiony i utrzymywany PA (Panel Administracyjny).

Data wpisu: 2012-09-30 20:07
Rozgrywka jesienna ??wiata Starej Wa??ni otwarta!
Planowane zamkni?cie rozgrywki 20:00 21.12.2012.
Przygotowywane najbli??sze zmiany to dodanie magicznych przedmiot??w i wymiana cz???ci grafiki.

Dodana zosta??a nowa witryna -esklep- na stronie www.intechspiration.com. Do tabeli z ofert? cenow? dotycz?c? PA (Panelu Administracyjnego) dodany zosta?? wiersz dotycz?cy eSklep-u wersji profesjonalnej. Oferta cenowa jest darmowa je??li jest ju?? wykupiony i utrzymywany PA (Panel Administracyjny).

Data wpisu: 2012-09-25 10:12
Dodana zosta??a nowa witryna -esklep- na stronie www.intechspiration.com. Do tabeli z ofert? cenow? dotycz?c? PA (Panelu Administracyjnego) dodany zosta?? wiersz dotycz?cy eSklep-u wersji profesjonalnej. Oferta cenowa jest darmowa je??li jest ju?? wykupiony i utrzymywany PA (Panel Administracyjny).

ERRATA:
Informacja dotyczy gry (na przegl?dark? IE, FF lub Safari) strategicznej czasu rzeczywistego Stara Wa????: wersja jesienna zostanie otwarta 31 wrze??nia 2012 godzina 20:00.

Powinno by?:
Otwarcie rozgrywki jesiennej ??wiata Starej Wa??ni planowane jest 30.09.2012 (niedziela) o godzinie 20:00.
Nie ma w kalendarzu 31 wrze??nia. Za b???d przepraszamy.

Data wpisu: 2012-09-24 20:52
Dodana zosta??a nowa witryna -esklep- na stronie www.intechspiration.com. Do tabeli z ofert? cenow? dotycz?c? PA (Panelu Administracyjnego) dodany zosta?? wiersz dotycz?cy eSklep-u wersji profesjonalnej. Oferta cenowa jest darmowa je??li jest ju?? wykupiony i utrzymywany PA (Panel Administracyjny).

Informacja dotyczy gry (na przegl?dark? IE, FF lub Safari) strategicznej czasu rzeczywistego Stara Wa????: wersja jesienna zostanie otwarta 31 wrze??nia 2012 godzina 20:00.

Data wpisu: 2012-06-14 13:02
Informacja dotyczy gry (na przegl?dark? IE, FF lub Safari) strategicznej czasu rzeczywistego Stara Wa????: Wersja gry 3.09-3.20: ZAMKNI?TA. O godzinie 21:00 14.06.2012 (dzisiaj) otwarta zostanie rozgrywka wakacyjna, kt??ra b?dzie trwa??a do 18:00 16.08.2012.

Data wpisu: 2012-02-09 10:44
Informacja dotyczy gry (na przegl?dark? IE, FF lub Safari) strategicznej czasu rzeczywistego Stara Wa????: rozgrywka wystartowa??a 7.02.2012 (wtorek). Planowane zako??czenie rozgrywki: 14.06.2012. Zapraszamy do gry. Gwarantowane s? nieprzespane noce!

Data wpisu: 2012-01-27 12:46
Informacja dotyczy gry (na przegl?dark? IE, FF lub Safari) strategicznej czasu rzeczywistego Stara Wa????: 7.02.2012 (wtorek) wystartuje rozgrywka na zasadach standardowych, kt??ra zako??czy si? 14.06.2012. Zapraszamy do gry. Gwarantowane s? nieprzespane noce!

Data wpisu: 2011-12-17 15:32
Niech te ??wi?ta przynios? spok??j, rado??? i dostatek wszelki, a Nowy Rok niech spe??ni wszystkie marzenia.

Data wpisu: 2011-06-24 12:07
Dodana zosta??a witryna dotycz?ca gry strategicznej obs??ugiwana przez przegl?dark? czasu rzeczywistego pod tytu??em: Stara Wa???? (gra osadzona jest w czasach wczesnego ??redniowiecza). W tej chwili prowadzone s? testy gry. Je??li testy zostan? zako??czone powodzeniem, informacja o oficjalnym terminie startu gry zostanie rozes??ana r??wnie?? przez poni??szy serwis: www.intechspiration.com.

Data wpisu: 2011-01-14 20:06
Do listy serwis??w na kt??rych wy??wietlane s? reklamy, dodane zosta??y adresy takie jak: www.privplanet.com, www.rikhyi.com, www.trekshangrila.com itd.

Data wpisu: 2011-01-09 18:59
Dodana zosta??a nowa us??uga dotycz?ca reklam na stronach ITS. Zach?camy do zapoznania si? z cennikiem.

Data wpisu: 2010-11-30 11:12
Do Bazy Link??w dodane zosta??y serwisy: www.zukowscy.com i www.mazurskikociolek.pl.

Data wpisu: 2010-10-30 12:17
Dodana zosta??a nowa witryna dotycz?ca sprzeda??y domen.

Data wpisu: 2010-10-24 16:50
Dodana zosta??a us??uga dotycz?ca Serwer??w Plik??w i Kopii Zapasowej Backup (us??ugi drobne). Dodatkowo do Bazy Link??w dopisany zosta?? serwis: http://inverso.bialystok.pl.

Data wpisu: 2010-10-15 11:51
Dodana zosta??a witryna dotycz?ca PORAD. W tej chwili witryna jest uboga w tre???, ale z czasem b?dzie uzupe??niana o nowe tematy i zagadnienia.

Data wpisu: 2010-10-10 19:03
Do Panelu Administracyjnego za??adowane zosta??y nowe kody dotycz?ce: zachowania si? zawarto??ci znacznika, gdy jego wysoko??? lub szeroko??? jest wi?ksza od wysoko??ci lub szeroko??ci obiektu w kt??rym si? znajduje; mo??liwo??? scalenia wierszy lub kolumn w tabeli. Dodatkowo zosta?? poprawiony system sortowania zdj?? i grafik w automatycznej galerii. Za??adowane zosta??o nowe narz?dzie w Panelu Administracyjnym do edycji podpis??w zdj?? i grafik za pomoc? tre??ci lub graficznego loga. Do Bazy Link??w dopisane zosta??y adresy: http://www.sangsesang.com, http://www.pieknewnetrze.eu, http://www.morawskimeble.pl, http://www.zauleksztuki.com, http://www.dortina.pl.

Data wpisu: 2010-08-13 19:09
Do serwisu dodany zosta?? drugi film instrukta??owy z tworzenia, edycji i wype??niania tre??ci? strony www. Do Bazy Link??w dopisany zosta?? adres: www.artlander.pl

Data wpisu: 2010-08-03 09:54
Do serwisu dodany zosta?? film instrukta??owy z aktywacji konta Panelu Administracyjnego (PA). Kolejne filmy w przygotowaniu.

Data wpisu: 2010-07-16 17:46
Do Panelu Administracyjnego (PA) dodana zosta??a mo??liwo??? umieszczenia wielu Maps Google.

Data wpisu: 2010-06-04 10:02
Do Panelu Administracyjnego (PA) dodana zosta??a mo??liwo??? umieszczenia w dowolnym miejscu serwisu drugiej tapety g????wnej.

Data wpisu: 2010-05-15 17:53
Prace nad wersj? 1.23 Panelu Administracyjnego (PA) zosta??y zako??czone. Dodatkowo dodany zosta?? nowy kod PACode dotycz?cy przewijania obiekt??w (tre??ci i zdj??) w pionie.

Data wpisu: 2010-05-03 11:22
Witryna Bazy Link??w zosta??a uzupe??niona o sortowanie po wybranych katalogach.

Data wpisu: 2010-04-12 14:11
Dodana zosta??a nowa witryna dotycz?ca Bazy Link??w. Aby utworzy? nowy wpis lub dokona? edycji ju?? istniej?cego, wystarczy zapami?ta? id. Serwis nie tworzy kont, kt??re wymagaj? zapami?tania has??a i loginu.

Data wpisu: 2010-03-28 19:08
Dodane zosta??y cztery kody PACode dotycz?ce ukrywania tre??ci i grafiki, w przypadku d??ugich witryn i mo??liwo??? edycji meta-opis??w i tag-title tak aby si? nie powtarza??y w ca??ym serwisie.

Data wpisu: 2010-03-17 21:34
Dodana zosta??a kolejna us??uga - link sponsorowany w Google i zmieniona zosta??a szata graficzna witryny.

Data wpisu: 2010-03-14 17:30
Do Panelu Administracyjnego dodana zosta??a mo??liwo??? prezentowania miniatur zdj?? w postaci odbicia lustrzanego lub stosu.

Data wpisu: 2010-02-27 18:21
Do Panelu Administracyjnego dodana zosta??a mo??liwo??? t??umaczenia dowolnych tre??ci na r????ne j?zyki (Google Translate) w zak??adce Narz?dzia i zmiana standardowej prezentacji katalog??w zdj?? i grafik za pomoc? miniatury na miniatur? z odbiciem lustrzanym lub te?? stosem zdj??.

Data wpisu: 2010-02-06 23:41
Za??adowana zosta??a nowa wersja PA (Panelu Administracyjnego) 1.22. Zmiany i nowo??ci g????wnie dotycz? zwi?kszonej liczbie podpowiedzi i komunikat??w pojawiaj?cych si? wewn?trz PA (Panelu Administracyjnego).

Data wpisu: 2010-01-04 12:56
Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku 2010. Na dobry pocz?tek zmieniony zosta?? cennik dotycz?cy Panelu Administracyjnego (PA).

Data wpisu: 2009-11-26 11:30
Za??adowana zosta??a nowa wersja Panelu Administracyjnego 1.21b (PA), a w niej mi?dzy innymi mo??liwo??? umieszczenia formularza kontaktowego w artyku??ach i dodany zosta?? podr?cznik u??ytkownika PACode i PDF, dost?pny tylko w Panelu Administracyjnym (PA).

Data wpisu: 2009-11-13 18:03
Za??adowana zosta??a nowa wersja Panelu Administracyjnego 1.21a (PA), a w niej mi?dzy innymi mo??liwo??? zapisu i edycji skrypt??w (JavaScript). Dodana zosta??a r??wnie?? mo??liwo??? utworzenia 14 dniowego darmowego konta Panelu Administracyjnego w ramach test??w i zniesiony zosta?? limit dyskowy.

Data wpisu: 2009-11-05 13:21
Za??adowana zosta??a nowa wersja Panelu Administracyjnego 1.21 (PA), a w niej mi?dzy innymi mo??liwo??? zmiany edycji zawarto??ci tre??ci witryny z PACode (zalecane) na HTML lub te?? PDF (tylko artyku??y).

Data wpisu: 2009-10-23 10:50
Dodana zosta??a mo??liwo??? edycji charakteru witryny w Panelu Administracyjnym (PA) i dodany zosta?? kod do prezentacji plik??w flash (*.swf).

Data wpisu: 2009-10-20 11:37
Dodany zosta?? kod do Panelu Administracyjnego (PA) ??aduj?cy translator Google do automatycznego t??umaczenia stron www na wybrane j?zyki. Wymienione zosta??y przyciski w Panelu Administracyjnym (Pa) w edycji pola tre??ci witryny, artyku??ach, wizyt??wce i stopce.

Data wpisu: 2009-10-17 13:22
Przebudowana zosta??a strona www.intechspiration.com.

Data wpisu: 2009-10-02 16:40
Dodane zosta??y nowe opcje do e-sklepu.

Data wpisu: 2009-09-28 11:55
Dodane zosta??y nowe kody dotycz?ce pozycjonowania tekstu, grafiki i generowania artyku????w w tym samym oknie, co pozwoli tworzy? rozbudowane drzewa link??w. Dodatkowo rozbudowany zosta?? filtr antyspamowy o nowe zabezpieczenia.

Data wpisu: 2009-09-24 20:14
Wszystkie serwisy b?d? r??wnie?? sprawdzane automatycznie pod wzgl?dem wymog??w korporacyjnych W3C.

Data wpisu: 2009-09-11 13:57
Dodana zosta??a mo??liwo??? za??adowania administracyjnie zewn?trznej czcionki w formacie *.ttf i skrypty zabezpieczaj?ce stabilno??? serwis??w.

Data wpisu: 2009-09-07 11:18
Dodana zosta??a wersja 1.19 PA, kt??ra jest wzbogacona o: dodatkowy filtr anty-spamowy, mo??liwo??? edycji podpis??w ALT w tagu przegl?darki IE i edycja tytu??u witryny zwi?kszona z 50 do 100 znak??w.

Data wpisu: 2009-08-28 20:07
Dodana zosta??a mo??liwo??? pozycjonowania link??w pomocniczych, poprawiony automatyczny odczyt zdj?? w katalogach i mo??liwo??? zerowania licznika.

Data wpisu: 2009-08-28 20:01
Dodany zosta?? kod umo??liwiaj?cy wsp????prac? z Google Analytics, mo??liwo??? za??adowania animacji flash w banerze g????wnym i mo??liwo??? aktywacji PODMENU rozwijane w poziomie lub pionie powi?zane z artyku??ami.

Data wpisu: 2009-08-26 12:01
Dodany zosta?? kod umo??liwiaj?cy wsp????prac? z Google Analytics.

Data wpisu: 2009-08-25 16:34
Dodany zosta?? kod do witryny i artyku????w, kt??ry pozwala niezale??nie wygenerowa? multiprezentacje w technice java bez prze??adowania strony w dowolnym miejscu.

Data wpisu: 2009-08-23 21:41
Poprawiona zosta??a prezentacja grafiki w systemie multiprezentacji html, tytu?? katalog??w grafiki mo??na edytowa? do 200 znak??w i dodana zosta??a nowa prezentacja grafiki w systemie java.

Data wpisu: 2009-08-21 13:46
Dodana zosta??a wersja 1.18 PA. A w niej: mo??liwo??? ustawienia margines??w w artyku??ach, pozycjonowanie link??w z prawej strony, rozdzielenie link??w na linki pomocnicze znajduj?ce si? na g??rze serwisu, mo??liwo??? za??adowania tapety link??w pomocniczych lub ustawienie przezroczysto??ci i ustawienie wysoko??ci obszaru tabeli link??w pomocniczych.

Data wpisu: 2009-08-14 18:12
Poprawiona zosta??a edycja w PA (Panel Administracyjny) tabeli pola tekstu.

Data wpisu: 2009-08-06 13:16
Dodana zosta??a prezentacja Komputerowego Wspomagania Zarz?dzaniem (KWZ).

Data wpisu: 2009-08-03 13:21
Dodany zosta?? nowy kod do PA (Panel Administracyjny) dotycz?cy dowolnej lokalizacji formularza kontaktowego i dodany filtr, kt??ry rozpoznaje spacje.

Data wpisu: 2009-07-31 10:02
Dodana zosta??a nowa us??uga dotycz?ca nadawania sygna??u radiowego przez internet w technice SHOUTcast. Dodatkowo w Panelu Administracyjnym (PA) dodano nowy kod i now? tabel? (kreator nowych witryn).

Data wpisu: 2009-07-28 13:53
Dodane zosta??y ozdobniki tapety pola link??w i tekstu, poprawiony zosta?? odczyt w PA stopki, wizyt??wki, artyku????w i tre??ci witryny i dodane zosta??o sortowanie galerii zdj??. Dodatkowo umieszczono odczyt daty zapisu zdj??, mo??liwo??? zmiany szeroko??ci miniatury w galerii, blokowanie emot za pomoc? kodu i zmiana statusu pierwszej grafiki z katalogu galerii na przycisk.

Data wpisu: 2009-07-23 14:18
Dodana zosta??a nowa opcja, kt??ra dotyczy margines??w przy przyciskach od link??w i poprawiony zosta?? nag????wek html.

Data wpisu: 2009-07-21 11:17
Rozbudowany zosta?? system aktywacji wizyt??wki i dodane zosta??y dwa kody dotycz?ce prezentacji daty i godziny w trybie tekstowym (obecna wersja PA to 1.17).

Data wpisu: 2009-07-09 17:12
Dodana zosta??a mo??liwo??? aktywacji Mapy Google w PA i kod wywo??uj?cy aktualne imieniny.

Data wpisu: 2009-06-24 19:42
Dodane zosta??y przyciski dotycz?ce kod??w w edycji tre??ci witryny, stopki i artyku????w.

Data wpisu: 2009-06-23 17:45
Za??adowany zosta?? do PA Lightbox wersja 2.04 do prezentacji zdj??.

Data wpisu: 2009-06-18 08:45
Obecna wersja Panelu Administracyjnego to 1.16.

Data wpisu: 2009-06-17 17:48
Zmieniony zosta?? wygl?d edycji poszczeg??lnych witryn, mo??liwo??? zmiany strony kodowej i ograniczenie usuwania witryn.

Data wpisu: 2009-06-16 17:06
Dodano mo??liwo??? r?cznego ustawienia szeroko??ci formularzy, wpis??w do Ksi?gi Go??ci i mo??liwo??? sortowania post??w z Ksi?gi Go??ci.

Data wpisu: 2009-05-20 14:36
Do Panelu Administracyjnego dodany zosta?? skrypt przeliczaj?cy kolory z RGB na system szesnastkowy i mo??liwo??? generowania dokument??w dynamicznych w formacie PDF.

Data wpisu: 2009-05-13 07:15
Do Panelu Administracyjnego dodana zosta??a pe??na edycja opis??w formularzy.

Data wpisu: 2009-04-28 10:23
Za??adowana zosta??a wersja 1.15 Panelu Administracyjnego wzbogacona o efekt MouseOver, mo??liwo??? wy??rodkowania ca??ego serwisu, ustawienia niewidocznych tapet serwisu itd.

Data wpisu: 2009-04-19 14:06
Do Panelu Administracyjnego dodana zosta??a mo??liwo??? usuwania wszystkich wpis??w z poczekalni w Ksi?dze Go??ci za pomoc? jednego klikni?cia.

Data wpisu: 2009-02-20 18:58
Do Panelu Administracyjnego dodana zosta??a mo??liwo??? za??adowania w dowolnym miejscu Pola Tekstu przegl?darki Google i wielu utwor??w muzycznych. Do Ksi?gi Go??ci dodano poczekalnie wpis??w w celu selekcji. Poczekalnia wpis??w jest zalecana w przypadku atak??w ??mieci na serwis.

Data wpisu: 2009-01-30 16:59
Zosta??a zako??czona praca nad optymalizacj? Panelu Administracyjnego. Obecna wersja to 1.14.

Data wpisu: 2009-01-16 20:13
Zmiany dotycz?ce Panelu Administracyjnego:
1. Ustawienia dynamiczne zosta??y podzielone na sekcje.
2. Dodane zosta??y przyk??ady do USTAWIE?? PREZENTACJI GRAFIKI.
3. Dodana zosta??a mo??liwo??? za??adowania pliku muzycznego do wybranej witryny.

Data wpisu: 2009-01-06 08:52
Poprawiony zosta?? filtr post??w dotycz?cy galerii i filtr NEWSLETTER-a.

Data wpisu: 2008-12-11 19:46
Dodana zosta??a mo??liwo??? ustawienia link??w poziomych, dodany zosta?? kod do odczytu obcych skrypt??w w nowym oknie, kod link??w wewn?trznych, mo??liwo??? podgl?du emot w trakcie edycji witryny i poprawiony zosta?? filtr do artyku????w.

Data wpisu: 2008-12-09 12:13
G????wna witryna www.intechspiration.com zosta??a przebudowana.
Google+ Twitter

ITS, Stara Waśń
Gra stworzona przez zespół ITS

Autor serwisu: ITS | Polityka Prywatności | Kontakt: biuro@intechspiration.com |